Vítejte na stránkách obce Obec Černolice.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020, která stanovuje strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

obec Černolice

2. Důvod a způsob založení

obec založena před rokem 1239

3. Organizační struktura

starosta, místostarosta, referentka, účetní  
Organizační struktura obce je zveřejněna v sekci úřad - zastupitelstvo

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Obec Černolice
Hlavní 64
252 10 Černolice

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obec Černolice
Hlavní 64
252 10 Černolice

4.3 Úřední hodiny

PO  8:30-13:00 a 14:00-18:00
ÚT  8:30-13:00
ST  8:30-13:00 a 14:00-18:00

4.4 Telefonní čísla

úřad: 257 711 372

dále viz kontakty

4.5 Adresa internetové stránky

https://www.cernolice.net

4.6 Adresa podatelny

Obec Černolice
Hlavní 64
252 10 Černolice

Adresa podatelny slouží pro doručování dokumentů jak v listinné, tak i elektronické podobě. Více informací o formě podání a přehled technických nosičů dat, které obec přijímá je k dispozici v sekci úřad - chci zařídit - poskytování informací.

4.7 Adresa e-podatelny

podatelna@cernolice.net

4.8 Datová schránka

rg5ajw2

5. Případné platby lze poukázat - číslo účtu

Bankovní spojení:
Komerční banka (KB) 
číslo účtu: 
12621111/0100 

6. Identifikační číslo

00241113

7. DIČ

ne

8. Dokumenty

8.1  Seznamy hlavních dokumentů
Obecní vyhlášky jsou k dispozici v sekci úřad - vyhlášky a nařízení.
Územní plán obce je k dispozici v sekci úřad - územní plán.
Strategický plán je v sekci úřad - plány a vize - strategický plán
Zápisy ze zastupitelstva a výborů najdete v sekci úřad - zastupitelstvo - zápisy ze zasedání

8.2 Rozpočet
Rozpočty jsou k dispozici v sekci úřad - úřední deska - rozpočet

9. Žádosti o informace

Postup pro získání informací je k dispozici v sekci úřad - chci zařídit - poskytování informací.

10. Příjem podání a podnětů

Žádosti o poskytnutí informace dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se podávají:

ústně:
- telefonicky, nebo
- osobně.

písemně:
- poštou na OÚ Černolice, Černolice 64, 252 10 Mníšek pod Brdy, nebo 
- předáním písemné žádosti na podatelně OÚ,
- vzory formulářů najdete na stránkách www.cernolice.net

Elektronicky:
- prostřednictvím e-podatelny: podatelna@cernolice.net nebo
- na elektronickou adresu: obec@cernolice.net (ve formátu datových zpráv: doc, txt., rtf, pdf, htm, html, xls).

Stížnosti a petice se podávají jen písemně na podatelně OÚ.

Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v případě uvedeném v § 15 odst. 4. zákona č. 106/1999 Sb. Odvolání se podává u povinného subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.

Další podrobnosti viz Postup při vyřizování žádostí o poskytování informací podle zákona č. 106/1999Sb.

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Přehled předpisů, dle kterých obec postupuje a rozhoduje, dle kterých poskytuje informace a které upravují práva občanů vůči obci.

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky.

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Úplné znění právních předpisů je dostupné na https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

11.2 Vydané právní předpisy

Právní předpisy obce jsou dostupné v sekci úřad - vyhlášky a nařízení. 

Právní předpisy obce a jejich evidence jsou k nahlédnutí na obecním úřadě.

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žádná usnesení vydaná dle §16a odst. 7 zákona 106/1999 Sb., nebyla dosud přijata

13. Licenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv

13.2 Výhradní licence

V současné době Obecní úřad neposkytuje žádné výhradní licence.

14. Výroční zpráva podle zákona č.106/1999 Sb.

Výroční zprávy jsou k dispozici v sekci  úřad - chci zařídit - poskytování informací.

publikováno: 25. 8. 2020 13:06,

Novinky z Úřadu

  • Pavel Schmidt

Profil zadavatele

V podřízených složkách jsou zobrazeny odkazy na Profil zadavatele a Seznam smluv obce Černolice

Úřad
  • Pavel Schmidt

Další plány a vize

Veřejná diskuse o podobě centra obce 15.6.2022

Diskuse se ve středu 15.6. účastnila asi desítka místních občanů. Autorky krajinářské studie Yuliana Kostyunichevá a Anna Veselá představily detailně svůj projekt. Dalším kroke, který obec musí provést, je zpracování dopravní studie kvůli parkovacím místům. Teprve poté může dojít ke konkrétnímu naplňování představ o centru.

Úřad
  • Pavel Schmidt

Pomoc v nouzi

Linka tísňového volání112
 Hasiči150 
 Záchranná služba155
 Policie158
 Záchranná služba Řevnice

257 721 555
257 721 666
257 721 777
Policie ČR Mníšek
974 882 720
737 736 581
Městská policie Mníšek318 541 938
Hasiči Dobřichovice257 711 730
Hasiči Řevnice150
Poruchy elektřiny ČEZ
 840 850 860
840 840 840 
Poruchy vody a kanalizace AquaConsult724 005 900
Úřad
Obec